به دیدیدکالا خوش امدید Welcome to Dididkala
ایل بزرگ الیکایی ها عمومی
ایل بزرگ الیکایی ها
الیکایی های بزرگ ایل بزرگ الیکایی ها ، الیکایی نام ایل بزرگی است که درمناطق گرمسار، آرادان، ورامین،...
8 ماه قبل